6 kiểu người không nên hợp tác, 7 kiểu người không cần kết giao

Có những người bạn sẽ khiến cuộc đời ta càng trở nên rực rỡ, nhưng cũng có…