Từ hiện tượng Đinh La Thăng ngẫm lời Bác Hồ dạy về đạo đức

Từ hiện tượng Đinh La Thăng ngẫm lời Bác Hồ dạy về đạo đức Bác Hồ từng…