Men say và vận nước

Người viết mong muốn hình tượng đất nước sẽ là chim Hồng hạc tung cánh giữa trời…