Họ đã cùng nhau “phá hoại sự tôn nghiêm của pháp luật”

Pháp luật được thượng tôn sẽ tránh cho những vị từng là lãnh đạo cao cấp không…