GS Hồ Ngọc Đại: “Tôi không buồn bực, tức giận và không chấp những người thiếu hiểu biết”

GS Hồ Ngọc Đại cho rằng, một số người chưa hiểu biết nên mới phê phán phương…