Nạn chạy chức, chạy quyền còn diễn biến phức tạp

 “Quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm, quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền…