“Đã có pháp luật về công khai tài sản, ta cũng hướng đến minh bạch”

“Tùy từng trường hợp cụ thể, phải xem đối tượng, mục đích tung bản kê khai lên…