Liêm khiết cũng bằng nhau với người xấu và tham nhũng, dân biết tin vào đâu?

Bảo đảm cho “ông chủ” nhân dân được quyền phê phán “các đầy tớ” khi họ làm…