Đi tìm ý nghĩa cuộc sống ở đâu? Hãy nghe câu trả lời của một ông lão đánh cá

Bạn đã bao giờ tự hỏi về ý nghĩa cuộc đời? Bạn đã bao giờ muốn biết…