Lệnh của Dân, làm thì sống, chống thì…

Có lẽ trên thế giới này, khó tìm được những quốc gia mà tỷ lệ công chức,…