BOT giao thông: Người nghèo mới “thấm đòn” nhiều nhất!

“Chúng tôi là đối tượng bị tác động của BOT, tác động trực tiếp nên chúng tôi…