Chuyện quà tết, “biếu xong rồi xén”

Các chính quyền địa phương không thể bá hùng một cõi mà phớt lờ chỉ đạo từ…