Trọng dân

Một lần nữa, trái tim yêu nước cần đặt dưới cái đầu lạnh. Những ngày này, mạng…