“Nhật không nên băn khoăn về hợp tác Việt – Nga, vai trò của Moscow ở Biển Đông”

Nhật muốn xử lý ổn thỏa tranh chấp lãnh thổ với Nga, các nước ven Biển Đông…