TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Dẹp nạn ‘hy sinh đời bố củng cố đời con’

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Cái quan trọng là nói phải đi đôi với làm”. Ngày…