Lạm thu đầu năm học: Khi chữ được bán với giá “cắt cổ”

Sự kỳ bí ở một khoản thu đầu năm học mới không chỉ nằm ở tờ phiếu…