Thanh tra chính phủ không muốn tiếp nhận tố cáo qua điện thoại, fax, thư điện tử

Đa số ý kiến Ủy ban Pháp luật đề nghị không nên chỉ giới hạn ở 2…