Có công phải trọng thưởng, có tội xử thật nghiêm, lề dân ai đang đứng?

Người có công với nước, với dân sẽ mãi mãi được lưu truyền, kẻ có tội với…