Vì sao Lục tổ Huệ Năng mù chữ vẫn có thể tu thành bậc đại sư đắc Đạo?

“Phật Pháp ở thế gian, không xa rời sự giác ngộ nơi thế gian. Nếu xa rời…