Lỗi lầm và hạt giống

Có ai đó nói bạn phải cho đi khi muốn nhận lại một điều gì đó. Tôi…