Nói thật, Bộ trưởng đừng làm phiền lòng Dân và Đảng nữa

Thế chiến quốc, thế xuân thu, thế kiểu gì cũng thế. Tai nạn giao thông đường bộ,…