Đà Nẵng sẽ họp miễn nhiệm ông Xuân Anh cuối tuần này

Chức vụ của ông Nguyễn Xuân Anh là một trong những vấn đề được bàn thảo để…