Đà Nẵng từng giao đất cho người không có thật

Ông Thơ nói có thể thu hồi sớm hai dự án ven biển giao đất không đúng…