Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Hiệp định CPTPP ở QH

CPTPP tác động từ thương mại truyền thống đến các vấn đề ít truyền thống hơn như…