Kiên quyết xử lý trường hợp được giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng

Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ trong các Nghị quyết về điều chỉnh quy…