Kiểm soát quyền lực khó hay dễ?

Nói đến kiểm soát quyền lực là nói chung chung bởi có nhiều quyền lực khác nhau…