“Di sản” của ông Đinh La Thăng khiến Bộ Giao thông chịu nhiều áp lực

Khi những sự cố về BOT xảy ra, cũng cần phải nhắc đến trách nhiệm của ông…