“Đã chạy chức, chạy quyền thì chẳng mấy ai chịu lỗ”

(Góc nhìn việt nam) – PGS.TS Lương Gia Ban nhận định, nhiều cán bộ nhà nước chẳng làm…