Cần đưa những người “chống lưng” cho Trịnh Xuân Thanh ra ánh sáng

Trịnh Xuân Thanh sẽ khai những gì, ai đứng sau “chống lưng” và nhóm lợi ích nào…