Nghịch lý xăng dầu cõng thêm thuế bảo vệ môi trường

Tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân: “Sau khi tăng thuế bảo vệ môi trường thì tiền thu…