Học giả Nga: Cấm vận dầu mỏ sẽ thất bại thảm hại vì Mỹ đánh giá nhầm một điều về Triều Tiên

Quan niệm cho rằng Triều Tiên không có thiết bị để khai thác dầu khí là sai…