Không có đứa trẻ hư, chỉ có đứa trẻ chưa được nhận đủ yêu thương

Người xưa dạy “nhân chi sơ tính bản thiện”, vậy những người lỡ rời xa tính bản thiện phải…