3 năm, quân đội Trung Quốc mất 5 Thượng tướng vì cùng một lý do

Vương Hỷ Bân là “‘hổ lớn Thượng tướng” thứ 5 trong quân đội Trung Quốc “ngã ngựa”…